viernes, 16 de noviembre de 2012

Vuitena setmana de classe

Us mostri la meva foto com a eina d´aquesta setmana, i el conflicte que pot ser per als més petits si és bona la pluja o no.

LLUVIA
Perquè plou? És bona la Pluja?


 http://www.flickr.com/photos/88452577@N08/8189591819/

 Aquesta setmana hem continuat parlant de competències, així que recordant el que vaig esmentar les setmanes anteriors sobre competències, vull numerar les competències bàsiques que són vuit:

1.    Comunicació lingüística i audiovisual
2.    Artística i cultural
3.    Tractament de l´informació i competència digital
4.    Matemàtica
5.    Aprendre a aprendre
6.    Autonomia i iniciativa personal
7.    Coneixement e interacció amb l´entorn físic
8.    Social i ciutadana
Per a treballar per competències no podem utilitzar o no existeix una metodologia pròpia però si unes condicions generals entre les que cap destacar les que totes tenen que tenir un enfocament  globalitzador (interdisciplinari “barreja de coneixements entre dos i tres disciplines” metadisciplinar “coneixements transversals”). És per aquest motiu que diem que el currículum quan treballem per competències es tracta d´un currículum global (diferents àrees), hem de dir que a Educació infantil aquesta barrera ja està superada, vull dir que la mestra de llengües no sols avalua quan esta donant la unitat didàctica pròpia sinó que també observarà en altres àrees.
Com que no hi ha ningú mètode per a treballar per competències analitzaré les diferents variables o factors, canvis curricular, canvis en les eines, de espai, de temps, de mestres, de organització... ja que per a ensenyar per competències es  necessari que hi hagin canvis.
En aprenentatge per competències les seqüències d´activitats (seqüències didàctiques) tenen que tenir les següents fases:
•    Establir els objectius
•    Identificar els problemes
•    Construcció o selecció de possibles esquemes de actuació.
•    Identificació del procediment a seguir
•    Revisió del coneixement disponible sobre cada un dels moments de la competència para planificar l´aprenentatge.
•    Aplicació en situacions reals i distintes.
Com he dit anteriorment, tenim que tenir en conte uns canvis; en primer lloc, esmentar el canvi del professorat.


                        El mestre és el encarregat de crear un bon clima de convivència en l´aula.
Per treballar per competències els mestres tenen que ser mestres sistemàtics amb les següents funcions:
•    Permetre la adaptació a les necessitats del alumnat.
•    Contar amb les aportacions i coneixements del alumnat.
•    Ajudar-los a donar sentit al que estan fent.
•    Establir reptes i desafiïs al seu alcanç (ZAP)
•    Oferir les ajudes adequades.
•    Promoure la activitat mental autoestructurant (metacognició).
•    Promoure l´autoestima i l´autoconcepte.
•    Promoure els canals de comunicació
•    Potenciar l´autonomia
•    Valorar les seves capacitats i esforç

Quan ja ha canviat el rol del mestre necessitarem una organització del centre.
A continuació vull compartir amb tots vosaltres que també al treballar per competències hi haurà una organització social de l´aula.
 Com no tots els alumnes aprenen de la mateixa manera ni al mateix ritme serà imprescindible una organització del aula, ja sigui en grans grups i col·lectives ( per una dinàmica general, al principi de l´activitat,..) normament són activitats basades en la comunicació i l´intercanvi oral com la assamblea de entrada on el pes el porta la mestra i la participació de l´alumnat és progressiva, grups heterogenis ( agrupació de alumnes amb diferents nivells i habilitats, el que més sap amb el que menys per construir, fomentar el diàleg) grups homogenis ( amb el mateix nivell cognitiu i les mateixes activitats), treball individual per reflexió del teu aprenentatge, la memorització, exercitació i aplicació dels conceptes treballats que poden treballar-se en racons de treball individualitzat (en Educació Infantil per treballar la plastilina, gomets...)
El problema és quan  la organització de l´aula es sempre individual, ja que per competències treballarem en grups, i potenciarem el treball en equip. Tal hi com diu Isabel Solé al llibre "Aprendre i ensenyar a l´educació infantil" podrem organitzar l´aula per racons ( racó de joc d´elaboració, intervenció i observació, racó de lectura, biblioteca i de llenguatge, racó de plàstica i d´habilitat manual...), alguns d´ells estaran presents tot el curs i altres tindran una vida més efímera depenent de la competència que estem treballant.

Aula. Rincones  
 http://www.flickr.com/photos/88452577@N08/8189591397/ silvia furio.
 (imatge de l´aula organitzada per racons amb mobiliari a l´abast dels alumnes)


 Són imprescindibles en aquest tipus de organització els ESPAIS i EL TEMPS., ja que tindrem que canviar la forma de treballar, aprofitant tots els racons interessants a l´aula, aprofitar els passadissos, la biblioteca, racons el l´aula, el pati (treballant el racó de la sorra i el joc amb pales), el barri...etc
Tenim que oferir un espai còmode i agradable per als nostres alumnes, buscant la manera més adient d´aprofitar l´espai al màxim. Serà important ficar-se en el lloc dels nostres alumnes, per exemple, a l´aula els mobles baixos amb prestatgeries que es poden moure de lloc i que poden servir per separar zones en un moment determinat i treballar millor una competència.
Treballar per competències implica que el temps per a desenvolupar una seqüència didàctica, ja no serà de una hora (tradicionalment era d´una hora), sinó que serà de varies hores o sessions per poder completar-la. Una distribució rígida del temps mai no té sentit, encara ho és més a l´educació infantil, on els ritmes de treball són molt variables. Tot el temps en educació infantil és educatiu. L´organització del temps ha de respondre a criteris de flexibilitat que permitin dedicar a cada tasca la durada necessària per assolir els seus objectius.
 Les competències impliquen una ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS, ja que tota intervenció pedagògica té que partir de les qüestions i problemes de la realitat que rodeja a l´alumne, és imprescindible que els continguts disciplinaris es presenten i treballen de forma globalitzada, per a que l´aprenentatge sigui el més significatiu possible.


A continuació mostri el vídeo on parla dels canvis curriculars. En aquest aspecte tinc que dir que els materials tenen que convertir-se en una ajuda per al mestre, una font de recursos per a tractar les distintes competències des de les característiques diferenciades dels contextos educatius i des de diversos ritmes d´aprenentatge dels alumnes, segons els diferents tipus de continguts i les estratègies de aprenentatge específic per a cadascun d´ells.


 No vull acabar sense parlar de les EINES, no podem obviar les noves tecnologíes ja que la societat ho demana, i tenim que preparar als alumnes per a que puguin desenvolupar-se correctament en la societat. Ja no és com abans on sols uns pocs privilegiats tenien accés, ara tots els alumnes tenen accés a elles, a l´infomació i ningú es sent discriminat.
Primerament per a poder donar unes eines als nostres alumnes tindrem que saber com a mestres utilitzar-les i saber quines eines son les més adequades per l´aprenentatge.
Les noves tecnologies per si soles no son màgiques, no fan que milloren els resultats sinó que tindrem que saber aplicar-les.


En quant a la avaluació ja ens endinsarem una altra setmana, sols vull dir que a Educació infantil serà global i continua.

Per anar acabant, vull reflexionar i dir el que hi he après, m´he concienciat que treballar per competències és molt complex, i porta molta feina darrere i molta responsabilitat i professionalitat per part del mestre i que no sols val tenir vocació.
Hi he après que puc treballar com a futura mestra en l´aula amb els racons de lectura, de joc, de treball en equip...etc, abans pensava que sols podia utilitzar l´aula o l´entorn de fora de l´escola per no molestar als altres cicles, però després d´aquesta reflexió tindré clar que puc utilitzar el pati, biblioteca o inclòs els passadissos de l´escola sempre respectant als altres.
Abans pensava que sí que hi havia una metodologia concreta, i ara hi he après que no hi ha cap metodologia especifica, que tindré que treballar de forma globalitzada per a construir el coneixement ( que saben els alumnes, què els hi dona interès, plantejar objectius...) i que de l´estudi d´un tema és poden derivar diferents treballs: en tallers, elaboració d´un mural en comú, visites a l´exterior de l´escola.
També hi he après que tenir les activitats planificades no vol dir tenir un esquema rígid sinò que permet adequar-les als interessos i a les necessitats que van sorgint, al igual que el temps que també serà flexible.
També esmentar que tindré que conèixer els meus alumnes amb observació, escoltant el que diuen ells,  investigació... per saber quin ritme d´aprenentatge tenen i poder saber com agrupar-los, el que més sap en el que menys ..
M´he concienciat que és convenient que el material segui a l´abast dels alumnes, però que no cal que sempre estigui tot a la seva disposició.
El meu objectiu serà formar alumnes participatius, reflexius i també m´he concienciat que vull utilitzar la tecnologia dolça amb els meus alumnes, no oblidar-me que ells son els protagonistes, saber com estan en tot moment i que la meva actuació com a mestra serà la que definirá una manera o una altra d´entendre els racons de jocs o tallers.
viernes, 9 de noviembre de 2012

Setena Setmana de classe

Ir a descargar


Hola a tots, com acabeu de sentir al meu àudio ( que he creat fent la grabacio des del meu mòbil i després pujant el audio a IVOOX) , torni en tots vosaltres per a parlar de Currículum, currículum que impulsa la LOGSE i que es manté amb la LOE.

Primerament vull definir que és el currículum. La LOE defineix el currículum com un conjunt de objectius (les capacitats motrius, cognitives, lingüístiques, afectives i de equilibri personal, de relació interpersonal i d´actuació i inserció social, que té que tenir els alumnes al finalitzar l´etapa), competències bàsiques, continguts (tot allò que pot ser objecte d´aprenentatge) , mètodes pedagògics (com aprenen els nens) i criteris d´avaluació de cadascun dels ensenyaments que regula la Llei.(definició que no deixa de ser un conflicte actualment entre els docent com explico al final de la meva entrada d'avui al bloc)
En quant als criteris d´avaluació el currículum aporta l´informació de:
1.    Què avaluar : tot tipus de contingut i en relació amb totes les capacitats que cal desenvolupar, els objectius generals de cada etapa i del projecte del centre
2.    Quan avaluar: al principi, durant i al finalitzar el procés d´aprenentatge, amb una avaluació continua al llarg del curs.
3.    Com avaluar: amb la observació global.

També vull esmentar quines son les fonts del currículum. En primer lloc parlar de la font sociològica o sociocultural, ja que ha de recollir les finalitats i funcions de l´educació, de tal manera que potenciï la integració dels alumnes com a membres actius i responsables de la societat a la qual pertanyen. Context social del que vivim.
La següent font es la psicològica, que explica si s´ensenya en un moment adequat del desenvolupament cognitiu i quines són les condicions que afavoreixen l´aprenentatge.
La font disciplinaria, que fa referència als coneixements, les àrees, assignatures que han de ser apresos en les diferents etapes. Es la font que tradicionalment ha predominat.
Y per últim la font psicopedagógica  que fa referència a com s´ensenya cada contingut depenent del desenvolupament. Facilita l´informació que permet un aprenentatge millor.


En tot el que he dit tenim que reflexionar en que ensenya el currículum, com vaig esmentar la setmana passada on explicava que per ser competent parlàvem 4 o 3 potes segons en Zabala , ara bé, el currículum ensenya aquestes  potes:
1.    Conceptes, Fets i principis
2.    Procediments, estratègies, tècniques d´aprenentatge.
3.    Actituds, valors i normes.

Les característiques principals del currículum les ressaltem com a únic d´etapa, com a instrument de treball, descentralitzat, científic (per el seu caràcter constructivista amb un enfocament investigador), sistemic ( ja que el canvi en una variable modifica les altres) obert i flexible.
Quan estem parlant de un currículum obert i flexible, que  significa que sa d´anar tancat (objectius i continguts) en diferents nivells:
1.    Administració: Disseny Curricular Base.

a.    Administració Central
b.    Administració Central mes les Comunitats Autònomes.
En aquest nivell es tracta  d´un currículum de mínims, en això vull dir que es poden adaptar, flexibilitzar... però mai retallar o eliminar.

2.    Escola, ( projecte curricular de centre)
que consta dels objectius generals de cada etapa, de les àrees, juntament amb altres aspectes que defineixen la pràctica educativa del centre, les necessitats dels nostres alumnes, concreta sa realitat de la nostra escola, reorganitzant per cicles...

3.    Mestres, que concreten les programacions d´aula
que fa cada mestre per dur a terme la seva practica al llarg de tot el curs, quins recursos es van a utilitzar...

Hi ha gent que a aquesta estructura li afegeix  un quart nivell per adaptació per necessitats especials. També hi trobarem gent que parla de quatre nivells  diferenciant la Administració central de les Comunitats Autònomes.
Però, en realitat té importància el ordre d´aquestos nivells? No es important saber el ordre o quants nivells hi ha però el que sí es important es saber quina és la funció de cada nivell, que és un currículum de mínims i que té que anar tancant-se.

Però quin mestre necessitem per anar canviant i tancant etapes?
  Un mestre competent, que sigui capaç de treballar en equip, de organitzar els temps, que tingui habilitats per a resoldre el problemes que els hi vaguin plantejant.
La visió crítica de tot es que si a un mestre el carregues de feina, de papers, de burocràcia, tutoríes..etc no hi tindrà temps per a programar i es en aquest punt o nivell o falla la essència del currículum
Aquest mestre carregat de feina, el qual no té temps per a programar, farà ús del llibre de text i fitxes.
El problema radica quan aquest currículum obert i flexible que té que tancar el mestre sigui tancat i programat per el llibre de text, i que fa molt de mal a l´educació.
El valor del conocimiento
 Foto propietat de Silvia Furio al Flickr

Son les editorials les que han volgut fer de petits ministeris, ja que han plasmat tota la llei al llibre de text.
Jo penso que un mestre competent i per el qual el seu mètode d´aprenentatge es per competències  no té temps per a treballar per competències en aquest currículum que s´ha basat en el llibre de text.  El que vull dir en aquesta critica es que tenim actualment currículums excessivament carregats i no dona temps treballar-los per competències. Com esmenta Pedro Villarrubia al seu bloc Discentia, “Maldito curriculum” on es critica tot açò que jo estic dient.
Una altra crítica es que a l´educació infantil, com que es una etapa no obligatòria, tampoc per tant es obligatori el currículum, però de veritat pensem que no es necessari? La principal funció del currículum serà la d´orientar en el procés d´aprenentatge, ens servirà com a referent.
Com a futura mestra tinc que pensar que els meus al•lots quan passin a Educació Primària (i tenint en conte que en aquesta etapa ja es obligatori) tenen que estar totalment preparats, no sols en hàbits de rutina, sinó també d´aprendre, de participar, de aprendre les normes de la societat.
 Vull compartir amb tots vosaltres el que en Felipe Zayas esmenta al seu bloc al respecte del tema que avui ens interessa i que m´ha agradat molt: “El profesor debe escoger con desgarro entre el qué o el cómo. Si decide interesar y atraer a sus alumnos para que desarrollen sus competencias comunicativas, que aprendan a leer con algún sentido y a expresarse con alguna facilidad… ello supondrá un número ingente de clases y de prácticas que no desarrollarán adecuadamente el currículum oficial.”
Vull acabar la meva entrada dient que la idea del currículum era un poc abstracta per a mi abans de treballar el tema, abans pensava que en el currículum no es tenien en compte les competències i que havia d'estar més enfocat als continguts oferts en el llibre de text, però ara ja sabent el que sé, ha canviat positivament en mi la manera de programar, la manera de veure els objectius, ja que com a futura mestra, per molt carregada de feina, per moltes tutories, claustres, per molt enfada amb la societat que estigui o de que cada canvi de govern comporti un canvi en la llei educativa, sempre tindré present que està en les nostres mans formar futures persones competents, i  que el llibre de text, (editorials) no son la forma més apropiada ni professional per a tancar el currículum, encara que no tingui les hores lectives suficients, ja que he après que això comportés la selecció minuciosa dels objectius i continguts que vulgui donar als meus alumnes. Serà la meva responsabilitat el que entrin a la següent etapa els mes preparats possibles, ja que com vaig exposar al meu bloc de portafoli “ Va de mestres”, els seus  èxits seran els meus.